Esquema


L'aigua, recurs bàsic (Correspon a unitat 14 del llibre)

Entenem per recursos hídrics d'un país o regió, la quantitat d'aigua dolça, potencialment utilitzable, present als seus rius, llacs i aqüífers, aportada per la precipitació local o la rebuda a través dels rius i aqúífers.

Considerat globalment és un recurs més que suficient per a satisfer les demandes però existeixen factors que fan de l'aigua un bé limitat i escàs en moltes àrees geogràfiques:

   1. La distribució territorial i temporal de l'aigua és molt desigual La seva disponibilitat local és enormement variable: hi ha zones del planeta on és excendentària i en altres on no arriba a ser suficient. A més hi ha zones amb precipitacions molt irregulars.
   2. El creixement de les necessitats hídriques és exponencial a causa del augment de la població i diversificació i increment de! consum per càpita com a conseqüència de l'augment del nivell de vida.
   3. Les pèrdues per contaminació .
   4. Gestió inadequada
   5. També hi ha recursos hídrics no convencionals. L'aigua ofereix grans possibilitats per a ser reciclada i reutilitzada per a nous usos i aquesta característica és generalment poc aprofitada. També pot ser desalada l'aigua del mar

Resumint el que acabem de dir, els recursos hídrics depenen fonamentalment dels factors climàtics (precipitació i evapotranspiració), però també de la distribució de la població humana.

La realitat demogràfica ens mostra com el 40% de la població mundial viu en zones àrides o molt àrides i es veu, sovint, afectada per situacions greus de sequeres que provoquen fam, malalties i morts.(molts païsdos de l'Àfrica).

Altres països tenen una precipitació anual elevada, però que es concentra en una determinada època de l'any, ocasionant inundacions catastròfiques (L'India i els monsons)

És un element de tensió internacional (Quin penseu que és el problema fonamental en el conflicte entre Palestina i Israel) i, fins i tot, a nivell més local (transvassaments), de manera que cal replantejar-se la consideració de l'aigua com a recurs: l'aigua és un recurs renovable , però limitat , i en ocasions, escàs .

usos de l'aigua

Extracció: Acció consistent en prendre aigua d'una font superficial o subterrània i transportar-la fins al lloc d'utilització

•  Demanda . Quantitat d'aigua que es necessita per a un ús determinat

•  Consum . Quantitat d'aigua que es perd en aquesta utilització, és a dir, la quantitat d'aigua que no retorna al lloc de l'extracció o la qualitat de la qual resulta reduida, tot dificultant la seva reutilització.

Podem classificar els usos de l'aiguaen dos grups:

* Usos consumptius : aquells que redueixen la seua quantitat i/o qualitat, ja que una vegada utilitzada, aquesta aigua no pot utilitzar-se novament. cal destacar que quan més "avançada" és una societat, major és la seva demanda consumptiva d'aigua

* Usos no consumptius : aquells que   no redueixen la seva quantitat i/o qualitat i permeten poder utilitzarla en altres usos

També seria convenient saber distingir entre usos prioritaris i usos secundaris:

* Usos prioritaris : Constitueixen una necessitat impossible de satisfer sense la utilització d'aigua dolça: abastiment urbà i industrial, regadius i els de caràcter ecològic i ambiental

* Usos secundaris : No constitueixen una necessitat impossible de satisfer sense la utilització d'aigua dolça.: Usos energètics, navegació, recreatius, etc.

Fig: Dades sobre usos de l'aigua

Usos consumptius de l'aigua

* Usos agropecuaris. Les explotacions agrícoles constitueixen el sector de major demanda d'aquest recurs. 

* Usos urbans o domèstics. És l'aigua de proveïment a la població, comerç i serveis (neteja del carrer, jardins, etc). Inclou l'aigua utilitzada pel turisme. L'aigua de les ciutats, generalment procedeix d'embassaments. Una característica d'aquest subministrament és que necessita de tractaments previs per a garantir la salut pública. 

* Usos industrials. En la indústria, els usos consumptius més destacables són: com a matèria primera per a la síntesi de compostos químics, refrigeració, com succeeix en la producció d'acer o centrals nuclears, neteja, i generació de vapor per a la producció d'energia elèctrica en centrals tèrmiques i nuclears.

Usos no consumptius

+ Energètics. L'aigua s'utilitza per a l'obtenció d'energia hidroelèctrica o per a refrigerar les centrals nuclears.

+ Recreatius. Comprén la utilització de rius, embassaments i llacs per a realitzar pràctiques esportives i d'oci: banys, balnearis, paisatgístics, navegació, etc.

+ Ecològics i mediambientals. Els aiguamolls i complexos lacustres posseeixen un destacat interès ecològic ja que són l'hàbitat de moltes espècies. Les zones humides constitueixen el sistema de regulació natural del llit dels rius i subministren fluixos d'aigua a fonts, rius i rierols.. Des de l'any 1900 s'han destruït la meitat dels aiguamolls del món. L'amenaça més seriosa per a aquests mitjans aquàtics la constitueix la dessecació indirecta per sobreexplotació dels aqüífers. Espanya posseeix 600 llacs i aiguamolls. Els majors es troben en zones costaneres deficitàries d'aigua, com el Parc de Doñana, Delta de l'Ebre, Albufera, marjal de Pego-Oliva, etc.

L'aigua dolça és un recurs natural imprescindible, limitat i escàs. Els recursos hídrics mitjans de l'Estat Espanyol es pot estimar en uns 3000 m 3 /hab/any, quantitat que es troba molt per damunt dels volums mínins necessaris, encara que la irregularitat de la seva distribució espacial (recordeu això de l'"Espanya humida" i l'"Espanya seca"), i temporal (irregularitat de les precipitacions del clima mediterrani) dificulta en gran mesura el seu aprofitament.

La utilitzación massiva que fa la societat actual de l'aigua desencadena una sèrie de problemes que condueixen a la seva escassesa.

Els problemes de l'aigua estan associats fonamentalment a la seva dolenta gestió, ja que s'utilitza de forma malbaratadora com si es tractés d'un recurs inagotable.

La inmoderada demanda de l'agricultura, la indústria i la contaminació són les causes més importants del dèficit.

Es fa imprescindible la regulació dels usos de l'aigua mitjançant una planificació hidrològica adequada. En la taula que teniu a continuació s'il·lustra el consum mitjà de diferents països. No erem un país on l'aigua és tan escassa? Per què gastem tanta? Serà que ens dutxem 20 vegades al dia? .....
 

EUA
1692
Estat Espanyol
1174
Àfrica
244
Europa
726
Món
660

 

 

 

 


La gestió de l'aigua

El progressiu increment de la demanda d'aigua es tradueix en un augment de les extraccions, tant subterrània com superficial.

És molt fàcil culpar al clima, però, molt sovint, les causes reals dels dèficits hídrics es troba en una mala gestió del recurs, el qual ha estat sobrexplotat, contaminat i malbaratat.

La gestío de l'aigua correspon a les diferents administracions públiques. Les accions per a una bona gestió passen per mesures que afavorisquen l'estalvi, la racionalització del consum i la limitació d'abocaments contaminants en els diferents sectors.

Mesures de caràcter general
   1. Protecció de tots els rius, torrents i aqüífers de la contaminació.
   2. Incentivar el reciclatge de l'aigua.
   3. Protecció de boscos. La presència de boscos ralenteix la velocitat amb la qual l'aigua recorre el cicle hidrològic. Els boscos retenen l'aigua com una esponja, afavorint un clima més humit i plujós.
   4. Regular l'explotació de recursos no renovables, que actualment s'està realitzant de forma imprudent per a ús urbà i regadiu; per exemple, en l'àrea mediterrània, la sobreexplotació de aqüífers propers a la costa condueix al seva salinització, inutilitzant-los (cas de Menorca).
Mesures d'estalvi per sectors d'utilització

Agricultura.

La major part dels sistemes de reg actualment utilitzats són malbaratadors. El reg tradicional per inundació i el reg per aspersió no són apropiats per a zones àrides. El primer utilitza gran quantitat d'aigua que es perd per infiltració; el segon és poc eficaç, ja que l'atmosfera càlida i seca absorbeix gran quantitat de l'aigua de reg abans que aquesta arribi al sòl.

El reg per degoteig i les recents tècniques de microirrigació constitueixen sistemes avançats de reg que subministren a cada planta solament l'aigua que les seues arrels necessiten. Aquests procediments suposen un estalvi considerable d'aigua i són especialment recomanats en zones àrides.

Altre factor que afecta molt negativament és l'ús cada vegada més intensiu de pesticides i fertilitzants que inutilitzen els recursos hídrics subterranis. El mateix passa amb la ramaderia intensiva, que produeix gran quantitat de residus orgànics (purins). La utilització d'aquests com fertilitzants resoldria ambdós problemes.

Podem resumir les mesures d'actuació:

* Millorar la xarxa de distribució de l'aigua

* Utilitzar el mètode de reg més adient

* Reducció de les zones de regadiu .

* Control dels subministres d'aigua i establiment de tarifes agràries que eviten el malbaratament

Indústria.

•  Les zones industrials consumeixen i contaminen grans quantitats d'aigua. Els contaminants industrials, generalment, no són biodegradables i produeixen contaminació per metalls pesants i productes sintètics inutilitzant aqüífers i cursos d'aigua superficial. Les emissions de CO2 de la indústria i l'efecte hivernacle resultant afecten negativament al cicle general de l'aigua. 

•  Evitar que la contaminació impedeixi un ús posterior de l'aigua

•  Reciclar  l'aigua per mitjà de circuïts tancats

•  Incentivar tecnologies que redueixin el consum d'aigua.

•  Incentivar les empreses que redueixin el seu consum

•  Pagament de taxes per vessaments, ús d'infraestructures, etc

Urbà.

És necessari el foment de l'estalvi mitjançant la concienciació ciutadana, la utilització d'electrodomèstics de baix consum, la depuració de l'aigua residual. Fixar la quota de consum domèstic a un preu determinat per les despeses reals d'extracció contribuint que l'usuari considere l'aigua un bé valuós. Limitar els assentaments urbans, instal·lació de piscines i camps de golf en zones deficitàries.

•  Instal·lació i electrodomèstics de baix consum

•  Reutilització de l'aigua domèstica residual, pèvia depuració, per a netejar els carrers i el reg de parcs i jardins. •  Utilització de la vegetació autòctona en parcs i jardins

•  Educació ambiental dels ciutadans a través de l'escola i dels mitjans de comunicació.

•  Fixació de preus acordes amb el preu real de l'aigua

Mesures de caràcter tècnic.

Els cursos d'aigua superficials es regulen mitjançant la construcció de preses i embassaments, que permeten acumular grans quantitats d'aigua per als diferents usos: producció d'electricitat, captació per al consum urbà, industrial i regadius.

L'aprofitament de l'aigua subterrània es realitza a través de pous, sondejos i bombes d'extracció. La demanda d'algunes zones deficitàries de gran rendibilitat agrícola, es realitza mitjançant el transvasament d'aigua d'una conca excedentària a altra amb la construcció de costosos i vulnerables aqüeductes. Aquests causen impactes ambientals i tensions interterritorials. (exemple, el pla hidrològic nacional)

Mesures complementàries aplicables en zones especialment deficitàries serien:

a . Control del nivell freàtic dels aqüífers. L'altura del nivell freàtic depén de la recarrega o quantitat d'aigua que arriba a l' aqüífer. 

b. Construir sistemes de captació d'aigua: embassaments, canals i transvassaments

c. Desalinització que permet utilitzar aigües de baixa qualitat eliminant les sals contingudes en aqüífers subterranis salins o bé de l'aigua de mar. Hi ha dos tipus de processos. tèrmics (evaporació + condensació) i fisicoquímics (osmosi inversa)

d. Depuració d'aigües residuals

Mesures legislatives.

Promulgació de normes i declaracions de principis per tal de preservar l'aigua com a font de vida, no tant sols per a l'èsser humà, sinó per a tots el organismes vivents del nostre planeta, amb els quals, recordem-ho, formem una sola unitat dins la natura.

*    Llei d'Aigües

*    Carta Europea de l'Aigua

*    Conferència de Dublín sobre l'Aigua i el Medi Ambient

*    Cimera per a la Terra (Río de Janeiro)

L'aigua és un bé de domini públic (titularitat estatal) que deu estar regulat: captació d'aigües, control d'abocaments, règim econòmic i explotació d' aqüífers.

* Acords internacionals: La preocupació per la situació de manca d'aigua en moltes zones del planeta ha   dut als organismes internacionals a plasmar acords i compromisos internacionals.

* Marc legal espanyol: La llei d'aigües (1985) declara que l'administració estatal posseix la titularitat de les aigües i és la primera encarregada de la seva gestió, la qual es realitza a través d'una planificació hídrica, l'instrument més conegut de la qual és el PHN. Les actuacions previstes dels PHN són:

•  Transvassament del riu Ebre (1050 hm3/any) a les conques del Xúquer (315 hm3/any), Segura 450 hm3/any), Almeria (95 hm3/any) i Catalunya (190 hm3/any)

•  Construcció de 112 embassaments

•  Construcció de 36 plantes dessaladores