Esquema General Sistemes

Recursos, impactes i riscos

recursos


Impactes

Riscos

Riscos naturals

La gravetat dels diversos tipus de risc es pot valorar segons:
Davant la vulnerabilitat, existeix la possibilitat d'una adaptació, que consisteix en la posada en pràctica de mesures predictives, preventives i correctives que facilitin la reducció del risc.

Mesures predictives, preventives i correctores

Per a evitar els efectes catastròfics que els diferents fenòmens naturals poden provocar, cal que s'estableixin mesures predictives, mesures preventives i mesures correctores.

Riscos antròpics

Són causats per l'activitat humana. Inclouen els riscos provocats per conflictes o guerres, així com els que agreugen els efectes dels riscos naturals.
Per exemple, una central nuclear és un risc antròpic; si se situa en una zona d'elevada activitat sísmica, als danys produïts pel risc natural s'hi han d'afegir els produïts per un accident nuclear.


 

Impactes de les fonts d’energia no renovables i renovables

No renovables

Les característiques especials de l'energia nuclear provoquen en el medi una sèrie d'impactes específics:

Renovables


Recursos de la Biosfera. El Sòl. Recursos del sòl i impactes.

El sòl és la capa superficial de l’escorça terrestre, de gruix variable, que procedeix de l’alteració de roques preexistents, i sobre la que es desenvolupa la coberta vegetal. És una interfície entre atmosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera.

Està compost de:

Impactes i riscos en els sòls

L'explotació abusiva i la mala ordenació territorial causen greus impactes que provoquen la degradació dels sòls.

La manutenció de les poblacions depèn, en gran mesura, de la capacitat productiva dels sòls agrícoles; per tant, que la pèrdua de sòl fèrtil constitueix alhora un impacte sobre la natura i un risc per a la població humana.

Els principals impactes que afecten els sòls són: erosió, la salinització i la contaminació.

L'erosió del sòl

L'erosió és una pèrdua gradual del material que constitueix el sòl, mitjançant els processos de disgregació i transport de les partícules que el constitueixen.

L'increment dels processos erosius constitueix un impacte irreversible sobre el sòl.

La salinització

Els sòls salins són els que tenen una alta concentració de sals, suficient com per a interferir en el creixement de la majoria dels conreus i altres plantes no adaptades a aquestes condicions.

A més, en aquests sòls es forma una crosta que impedeix la infiltració i distribució de l'aigua, la qual cosa perjudica l'estructura dels sòls.

La salinització es pot produir a causa d'un mal ús dels sòls, sobretot si són sòls àrids o amb salinitat natural.

La salinització antròpica es pot produir per:

La salinitat dels sòls causa problemes d'absorció de nutrients i d'aigua a les plantes, la qual cosa perjudica els conreus.

Per tal d'evitar la salinització dels sòls és important planificar adequadament els sistemes de regadiu, evitar el reg amb aigües de baixa qualitat i utilitzar un sistema de drenatge que alliberi les aigües salinitzades.

La contaminació dels sòls

La contaminació del sòl consisteix en un desequilibri que n'afecta la fertilitat i l'estabilitat.

La contaminació s'origina per la incorporació de:

Quan una substància contaminant entra en el sòl, aquest actua com un filtre, pel fet que és un material porós. Així, les substàncies contaminants s'acumulen en els primers centímetres.

Ús sostenible dels sòls

En sòls forestals:
En sòls per a pastures:
En sòls agrícoles:

Mesures correctores

Impactes derivats de l’agricultura

Impactes derivats de la ramaderia

Impactes derivats de les activitats pesqueres