Geosfera i riscos geològics


Els processos geològics externs

Processos geològics interns


Els riscs geològics

Mesures contra els riscs geològics
Per evitar o minimitzar els perjudicis que poden produir-se quan es materialitza un risc geològic:

ELS RISCOS GEOLÒGICS. IDEES FUNDAMENTALS

o   Les catàstrofes es deuen a la interferència imprevista entre els processos naturals i l'ésser humà. L'acció humana incrementa de vegades els efectes dels processos naturals.

o   Els estudis sobre riscos analitzen la possibilitat que un succés es repeteixi en un període anomenat temps de retorn. Alguns riscos tenen temps de retorn molt grans.

o   Els riscos sísmics produeixen enormes destrosses, especialment en zones urbanes. No existeixen criteris per a una predicció temporal fiable, encara que si és possible saber quins són les zones que poden ser afectades.

o   Els riscos volcànics es deriven del caràcter explosiu d'algunes erupcions, l'emissió de núvols de gasos i cendres, les bugades de lava, etc

o   Alguns volcans poden semblar inactius si no es disposa d'un registre històric d'erupcions prèvies. Hi ha mètodes de vigilància per a conèixer d’imminència de les erupcions en els volcans més actius i perillosos.

o   Els moviments en els vessants són processos relativament freqüentes que s'originen per diverses causes. La seva importància depèn de la seva velocitat, del contingut en aigua dels materials afectats i dels danys que originen.

o   Les inundacions són catàstrofes importants i freqüents que poden evitar-se mitjançant una planificació de l'ús de les planes d’inundació i amb mesures en les conques de drenatge per a evitar un ràpid augment del cabal dels rius després de les precipitacions.

o  Les zones costaneres poden ser transformades per l'erosió de les platges i penya-segats i per la redistribució dels sediments, que en ocasions és induïda per les intervencions humanes.

o  Els principals riscos relacionats amb el subsòl són la subsidència, els sòls expansius, els diapirs i els processos càrstics. Tots aquests fenòmens afecten a l'estabilitat de les construccions.

o  L'elaboració de mapes de riscos i la planificació del territori contribueixen a mitigar els danys pels riscos geològics.