Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

QÜESTIONARIS PER PRACTICAR:

FITXES PER PRACTICAR:

La teoria cel·lular

         

Els tipus cel·lulars i la seva relació evolutiva

 
    CONTESTA:
Quina és la característica més destacable de les cèl·lules eucariotes, que a més serveix per diferenciar-les de les procariotes?
 
Indica si existeix algun grup d'organismes que compleixi les condicions següents i, en cas afirmatiu, posa'n un exemple:
a) Procariotes unicel·lulars.
b) Procariotes pluricel·lulars.
c) Eucariotes unicel·lulars.
d) Eucariotes pluricel·lulars.
 

La cèl·lula eucariota

El nucli cel·lular

 
 Llegeix la pàg. 114 del llibre.
Defineix:

El cicle cel·lular

Els cromosomes

 

Llegeix les pàgs. 116 i 117 del llibre, i;

Defineix:

Dibuixa al teu quadern els tipus de cromosomes segons la posició del centròmer.

Per acabar, fes les activitats 14, 15, 16 i 17 de la pg 116

La divisió cel·lular

La meiosi

Comparació entre mitosi i meiosi

activitats finals