El JOC DELS AMAGATS

Quants alumnes hi ha a aquestES classeS?