ContaminaciÓ hidrosfera

 

Introducció

Definició, origen i factors de la contaminació

         

Els contaminants de l'aigua i els seu efectes

Els contaminants físics, químics i biològics

Taula 11.1, 11.3 i 11.4 pàg. 267 i 268

Eutrofització

Contaminació de lesa aigües subterrànies

Contaminació de l'aigua del mar

 

(Despres d'explicar eutrofització: Fer act 1,2,3,4,5)

-----------------------------------------------------------------------

CONTAMINACIÓ AIGÜES: QÜESTIONS QUE HEM DE SABER CONTESTAR:

 

1.- Què és l’OD?  Què és la DBO? Quina és la seva utilitat ?

2.- Quin és l’efecte principal de la contaminació per matèria orgànica?

3.- Quina és la problemàtica dels contaminant orgànics no biodegradables? Quines formes de eliminació penses com a pràctiques?

4.- Quin és l’efecte principal de la contaminació per nutrients?

5.- Què són les aigües dures? Com és la de Ciutadella? Quin és el seu inconvenient?

6.- Quins perjudicis soposen la presencia a l’aigua de sòlids en suspensió?

7.- Amb què relacionaries la contaminació per acidificació de l’aigua?

8.- Què és la flora bèntica?

9.- Què és el fitoplancton?

10.- Com són les aigües oligotròfiques? Com és que hi ha O2 a tota la columna d’aigua?

11.- Qui es veu beneficiat per l’aportament de nutrients, el fitoplancton o la flora bèntica?

12.- Com es distribueix l’O2 en un llac eutròfic? Per què?

13.- Quins són els principals nutrients que causen l’eutrofització?

14.- Quins són els principals impactes a les aigües subterrànies?

15.- Quins són els principals contaminats al nostre país? Trobes que també a Menorca?

16.- Per què és particularment perillós els problema de la contaminació de l’aigua freàtica?

17.- Quina és la problemàtica per sobreexplotació dels aqüífers?

18.- Quan es dona sobreexplotació d’un aqüífer?

19.- Quina és la causa de la salinització dels aqüífers a zones costaneres? A Menorca tenim aquest problema?

21.- Podem considerar la salinització com a reversible o irreversible?

22.- Quins tipus de paràmetres s’empren par controlar la qualitat de l’aigua?

23.- Què indica que un aigua sigui de “bona qualitat” ecològica?

24.- Quins són els grans plans d’actuació en relació amb l’aigua al nostre país?

25.- Relaciona les principals línies d’acció proposades per minimitzar els impactes a la hidrosfera.