Act 1 pg 269

  

a)   La relació que s'observa indica que la baixa concentració d'oxigen dissolt (OD) a les aigües del riu provoca un fort impacte sobre la fauna (peixos i invertebrats). Si la quantitat d'OD és baixa, la biocenosi és escassa.

b)   Entre els organismes més abundants a les aigües oxigenades hi ha els 'insectes i els mol·luscs. Segurament també era abundant en peixos.

c)   L'augment de la producció agrària i industrial combinada amb l'augment de població connectada a la xarxa de clavegueram públic han donat lloc, entre els anys 1940 i 1950, a l'augment d'abocaments orgànics al riu. Fins a principis de la dècada de 1970 el Rin estava contaminat per quantitats excessives de matèria orgànica i, a causa de la seva degradació, es van consumir grans quantitats d'oxigen i el resultat va ser un riu pràcticament mort, amb escassa biocenosi.
A partir de l'any 1980 la situació ha millorat, ja que s'han reduït els abocaments de matèria orgànica, cosa que ha permès la recuperació dels nivells d'oxigen dissolt en les seves aigües i de la biocenosi.

d)   La reducció dels abocaments pot ser el resultat de l'avenç en el tractament de les aigües residuals urbanes i industrials. També per l'establiment de normes i lleis que regulen les quantitats d'abocaments als rius.

e)   La quantitat d'oxigen dissolt en l'aigua disminueix quan augmenta la temperatura, ja que la solubilitat de l'oxigen disminueix amb la temperatura.

Act 2 pg 269

  
a)   L'efecte, com s'aprecia al gràfic, és la disminució brusca de la quantitat d'oxigen dissolt.

b)   Aigua avall, el procés que té lloc és l'autodepuració del receptor, conjunt de processos físics, químics i biològics que actuen de forma natural per a eliminar els contaminants. En els processos biològics, els microorganismes descomponen la matèria orgànica present, i per això consumeixen l'oxigen de l'aigua.
El primer dia es requereix una gran demanda de 02 i, quan es va completant la descomposició de la matèria orgànica, s'observa de nou una recuperació de la quantitat de 02 dissolt.

c)   Els contaminants que contenen els abocaments domèstics són:
-  Sòlids o matèria en suspensió, orgànics principalment (restes de menjar).
-  Compostos orgànics (carbohidrats, greixos).
-  Compostos inorgànics: sals, compostos nitrogenats, fòsfor i derivats.
-  Contaminants biològics: gèrmens patògens.

d)   Entre els microorganismes presents a les aigües de forma natural tenim: bacteris, algues unicel·lulars (diatomees, cianoficies), protistes i fongs microscòpics.

e)   En augmentar els abocaments orgànics domèstics es produeix un increment a les poblacions de bacteris aerobis descomponedors, com l'E. coli, i de fongs sapròfits, que degraden la matèria orgànica. A mesura que es completa el procés de depuració i s'ha degradat la matèria orgànica, les poblacions decreixen.
En relació amb altres organismes, en produir-se l'abocament, desapareixen crancs, truites, crustacis, larves d'insectes, i augmenten els cucs tubifex, les larves de dípters com les cues de rata (cabots a Menorca). En completar els processos d'autodepuració es recuperen les poblacions que componen la biocenosi natural del riu.

f)   Entre els efectes provocats per la ingestió d'aigües contaminades tindríem:
 

g) Per a evitar la transmissió de malalties a través de l'aigua, entre les mesures de caràcter familiar podríem aplicar la cocció d'aliments i de l'aigua per a beure, i la desinfecció de l'aigua o d'altres aliments mitjançant l'ús de lleixius aptes per a aquest ús. Evidentment, és bàsic consumir aigua potabilitzada.