Act 3

act 4

a) Es tracta del procés d'eutrofítzació.

b) El procés d'eutrofització apareix per l'aportació d'un excés de nutrients (nitrats i fosfats) que procedeixen de l'ús de fertilitzants i d'abocaments domèstics que van a parar al riu.
El procés d'eutrofització que pot aparèixer en un ecosistema aquàtic reduït i d'escassa dinàmica s'origina quan s'hi aboquen quantitats importants de matèria orgànica, nitrats i fosfats.

c) Les repercussions ecològiques que es produeixen tenen a veure amb la pèrdua de biodiversitat, és a dir, La mort o el desplaçament de peixos, l'acumulació de toxines en el marisc. En L'aspecte econòmic, les repercussions suposen la pèrdua de recursos com la pesca, el marisqueig i la reducció del turisme. En l'aspecte social, les repercussions que origina són la pèrdua de llocs de treball en les activitats pesqueres i turístiques de la zona.

d) El problema de l'eutrofització pot afectar llacs, embassaments, estuaris costaners i mars tancats (Bàltic, Negre, Mediterrani, etc).

e) Es podrien aplicar les mesures següents:
- Limitar o prohibir els abocaments domèstics i agrícoles de la zona afectada.
- Depurar les aigües residuals abans de tornar al receptor.
- Disminuir el contingut de polifosfats en els detergents d'ús domèstic.
- Afegir nitrogen a l'aigua per a evitar el creixement d'algues cianofícies, o oxigen per evitar els processos fermentatius anaerobis.

Act 5

a) Es tracta d'una contaminació de tipus puntual de les aigües i produïda per abocaments tòxics d'origen minero/industrial. Es veuen afectades les aigües superficials de la zona on es produeix l'abocament (Guadiamar) i és possible la contaminació de les aigües subterrànies per infiltració de les substàncies tòxiques.

b) Els efectes són els següents:
-  80 km de llits fluvials contaminats.
-  4000 ha de conreus afectats.
-  30 tones de peixos morts i altra fauna afectada (crancs, amfibis, aus).
-  Contaminació de pous que perden la seva utilitat.
-  Aqüífers contaminats.
-  Pèrdua de llocs de treball.
-  Concentració de metalls al sòl de difícil eliminació.

c)   Es poden indicar com a mesures la prohibició d'activitats que acumulin residus tòxics en zones o entorns naturals amb un alt valor ecològic.