Act 8

a)  Esmenta els efectes que una marea negra pot provocar i
b)  Observa la Figura 11.19 i explica com afecta l'abocament de cru a les cadenes tròfiques marines.
Els efectes d'una marea negra són:
-  Els que ocasiona la pel·lícula superficial que forma el cru sobre la superfície de l'aigua que disminueix o impedeix la difusió de l'oxigen i l'arribada de llum, fet que impossibilita l'activitat fotosintètica dels productors, base de la cadena tròfica; la seva desaparició provoca la desaparició de la resta d'éssers vius relacionats amb les cadenes tròfiques.
-  El cru, en impregnar els organismes marins, els fa perdre la seva capacitat de flotabilitat i en provoca la mort tot enfonsant-los; en impregnar les plomes i els pèls d'aus i mamífers, perden la seva impermeabilització i moren a causa d'hipotèrmia.
-  Els components més pesants del cru cauen al fons i provoquen la desaparició de la flora i la fauna bentònica.
-  Els efectes tòxics generats als organismes marins per ingestió del cru.
-  La destrucció d'ecosistemes de gran valor ecològic si afecta esculls, manglars o aiguamolls.


c)   Busca informació i indica quines espècies d'organismes poden veure's seriosament afectades per un abocament de fuel com l'ocasionat pel Prestige.

-  Aus: corbs marins, gavines, orenetes de mar...
-  Crustacis: nècores, percebes...
-  Mol·luscs: caragols, escopinyes...
-  Peixos: rèmols, sardines...

d)  Anomena i explica tres processos que de manera natural permetrien disminuir la quantitat de cru abocada al mar.
evaporació, fotooxidació dels components de l'abocament a la superfície, dispersió per l'onatge, emulsió, degradació per l'acció bacteriana.

e)  Nomena i explica quatre mètodes per a combatre les marees negres.
Entre els mètodes per a combatre les marees negres podríem distingir:
-  Mesures de caràcter preventiu: legislació i reglamentació i l'ús de vaixells moderns amb doble casc.
-  Mesures correctores de contenció de l'abocament: barreres flotants, barreres químiques que utilitzen gels o solidificació mitjançant additius.
-  Mesures correctores de neteja i eliminació: bombes d'aspiració i escumadores, ús d'agents dispersants, degradació biològica accelerada o bioremediació, combustió del cru, ús de sorbents com palla, serradures, agents d'enfonsament amb arena o altres substàncies.

f)  Què és la bioremediació? En què es basa?
La bioremediació és una tecnologia biològica basada en tècniques de degradació del cru mitjançant la sembra de microorganismes seleccionats capaços de degradar el cru, ja que utilitzen els hidrocarburs en el seu metabolisme.

g)  Quin altre tipus de contaminació pot afectar al mar? Quins serien els seus efectes?
Un altre tipus de contaminació marina pot ser degut a l'abocament incontrolat de substàncies químiques o perilloses; a les escombraries flotants; als abocaments de cru a causa de les activitats a les plataformes de petroli i a la neteja de vaixells petroliers al mar. Els efectes provocats van des de l'asfíxia d'ocells o altres organismes marins per les escombraries fins a intoxicacions per ingestió de substàncies nocives. Alteracions en les condicions organolèptiques de l'aigua que n'impedeixin els usos turístics. Alteracions en la pesca a causa de la mort de peixos.
Expedición a la isla de basura de plástico del Pacífico


h) Proposa solucions que es poden aplicar per a evitar la contaminació del mar.
A banda de les mesures ja esmentades a l'apartat c) es poden indicar la prohibició d'abocaments al mar, la protecció dels vaixells que transporten substàncies perilloses (ús de doble casc), fortes sancions per l'abocament de substàncies i que, gràcies a la tele-detecció, es poden detectar immediatament.

i) Si l'abocament succeeix prop de la costa, quines conseqüències de caire social i econòmic provoquen?
Entre els efectes econòmics i socials que es provoquen quan l'abocament afecta zones properes a la costa hi ha les pèrdues econòmiques generades per la disminució de les activitats pesqueres, de marisqueig i turístiques.

j) Cerca informació en diferents fonts de consulta sobre catàstrofes ecològiques similars a la provocada pel buc petrolier Prestige i indica els efectes que han ocasionat a les zones afectades per l'abocament.

- los 10 derrames más grandes de la historia