Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

Els bioelements, l'aigua i les sals minerals

PER A COMENÇAR

Perquè totes les reaccions químiques necessàries per a la vida es realitzen en el si de l'aigua i generalment entre substàncies solubles en aigua.

Ha de mantenir una distància adequada respecte a un estel perquè la seva temperatura permeti l'existència d'aigua líquida. També ha de tenir una mida suficient per mantenir una atmosfera prou important per poder estabilitzar la temperatura superficial del planeta i per poder filtrar les radiacions ultraviolades.

Sí, aquestes són les condicions ideals per als bacteris fermentadors, i possiblement eren les condicions del nostre planeta quan va començar la vida fa 3800 m.a.

La partícula més petita és l'àtom i el nivell que presenta major complexitat és la biosfera (o ecosfera, si considerem la part abiòtica de la Terra).

1. Els àtoms i les molècules s'uneixen per mitjà d'enllaços químics

Enllaç iònic

Enllaç covalent

Enllaç d'hidrogen (=pont d'hidrogen)

  

Enllaç per forces de Van der Waals

 
Fer les activ 1, 2 i 29 del llibre

2. Els éssers vius estan constituïts per bioelements

Característiques dels bioelements primaris

Bioelementes primaris

Bioelements secundaris

Fes les activitats 4, 6 , 7, 30, 31, 33 del llibre

3. Els principis immediats o biomolècules constitueixen la matèria viva

Fes les activitats 8, 34, 37 del llibre.

4. L'aigua és fonamental per a les reaccions que permeten la vida

Propietats de l'aigua

Funcions de l'aigua en els éssers vius

Fes les activ. 10, 11, 35, 36, 48 del llibre.

5. Les sals minerals poden trobar-se precipitades o dissoltes

6. Les dissolucions vertaderes estan formades per cristal·loides

Difusió

Òsmosi

Estabilitat del grau d'acidesa o pH

Fes les act 16, 17, 18, 38 i 39 del llibre

7. Els medis interns de molts organismes són dispersions col·loïdals

8. Diverses tècniques permeten separar els diferents tipus de biomolècules

Apartats finals