Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

1. Els glúcids: Concepte i classificació.

Concepte de glúcid

Classificació dels glúcids

2. Els monosacàrids

Definició

Propietats

Les trioses

Estructura i isomeries: isòmers espacials o estereoisòmers

Enantiòmers

Epímers

Isomeria òptica

Observa: La dihidroxiacetona no té cap carboni asimètric i, per tant, no presenta activitat òptica.

LES TETROSES

LES PENTOSES

LES HEXOSES

  

ESTRUCTURA CÍCLICA I FORMES ANOMÈRIQUES

 

3. L’enllaç O-glucosídic. L’enllaç N-glicosídic.

Enllaç O-glicosídic

 

L’enllaç N-glicosídic

 

4. Els oligosacàrids. Els disacàrids

5. Els polisacàrids

HOMOPOLISACÀRIDS

HETEROPOLISACÀRIDS

6. Glúcids associates a altres tipus de molècules

7. Funcions dels glúcids