Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

1. Concepte i tipus de metabolisme.

CATABOLISME I ANABOLISME

TIPUS DE METABOLISME

TIPUS D’ORGANISMES SEGONS EL SEU METABOLISME ORIGEN DE L’ENERGIA ORIGEN DEL CARBONI EXEMPLES
Fotoautòtrofs (o fotolitotrofs) Llum CO2 Plantes, algues, alguns bacteris (cianobacteris, bacteris porprats del sofre i bacteris verds del sofre)
Fotoheteròtrofs (o fotoorganòtrofs) Llum Orgànic Alguns bacteris (porprats no sulfuris)
Quimioautòtrofs (o quimiolitòtrofs) Reaccions químiques CO2 Alguns bacteris (bacteris nitrificants, bacteris incolors del sofre)
Quimioheteròtrofs (o quimioorganòtrofs) Reaccions químiques Orgànic Animals, fongs, protozous i molts bacteris

EL TRIFOSFAT D’ADENOSINA (ATP) I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN EL METABOLISME

Síntesi d’ATP. La fosforilació.

2. Control del metabolisme.

3. Els biocatalitzadors

4. Els enzims.

Què són?

Característiques

Naturalesa i tipus

Els coenzims

Proenzims i isoenzims

El centre actiu

Especifitat dels enzims

5. Activitat enzimàtica.

6. Cinètica enzimàtica.

La velocitat de reacció

Factors que influeixen en la cinètica enzimatica

Influència de la concentració del substrat

Influència de la temperatura

Influència del pH

Inhibició enzimàtica

7. Enzims al·lostèrics.

8. Sistemes multienzimàtics. Regulació de l’activitat enzimàtica.

Sistemes multienzimàtics

Regulació de l’activitat enzimàtica

9. Les vitamines.