Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

  1. L’Anabolisme autòtrof.
    1. Fotosíntesi: Concepte i tipus.
    2. La fotosíntesi oxigènica vegetal.
    3. La fotosíntesi anoxigènica o bacteriana.
    4. La quimiosíntesi.
  2. L'Anabolisme heteròtrof

1. L’Anabolisme autòtrof.

1.1. Fotosíntesi: Concepte i tipus.

H20 → 2 H+ + 2 e- + ½ 02

H2S → 2 H+ + 2 e- + S

(el S s'acumula a l'interior del bacteri o al medi)

1.2. La fotosíntesi oxigènica vegetal.

EQUACIÓ GLOBAL DE LA FOTOSÍNTESI I ETAPES

6 CO2 + 6 H2O + energia lluminosa ► C6H12O6 + 6 O2

L’APARELL FOTOSINTETITZADOR. ELS FOTOSISTEMES

Els pigments fotosintètics

Els fotosistemes

Fases de la fotosíntesi

Fase lluminosa acíclica

Fase lluminosa cíclica

Fase fosca o biosintetica. El cicle de Calvin

Síntesi de compostos de carboni

Síntesi de compostos orgànics nitrogenats i amb sofre

La fotorespiració

Els factors que influeixen en la fotosíntesi

1.3. La fotosíntesi anoxigènica o bacteriana.

1.4. La quimiosíntesi.

L’ANABOLISME HETERÒTROF