Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

  1. Les cèl·lules es reprodueixen.
  2. El cicle cel·lular.
  3. La mitosi i la citocinesi.
  4. La meiosi.
  5. Reproducció sexual – asexual.
  6. La gametogènesi

1. Les cèl·lules es reprodueixen.

2. El cicle cel·lular.

3. La mitosi i la citocinesi.

LA MITOSI O CARIOCINESI

LA CITOCINESI

4. La meiosi.

Comparativa mitosi/meiosi

Mitosi Meiosi
La mitosi comporta una cariocinesi La meiosi inclou dues cariocinesis i dues citocinesis
La mitosi dóna lloc a dues cèl·lules amb el mateix nombre de cromosomes La meiosi dóna lloc a quatre cèl·lules amb la meitat de cromosomes que la cèl·lula mare
Durant la profase no hi ha sinapsi, ni encreuament, i per tant no hi ha quiasmes Durant la profase I hi ha sinapsis, encreuament i es formen quiasmes
Durant l’anafase se separen cromàtides germanes Durant l’anafase I no se separen les cromàtides germanes, sinó que emigren juntes cap a un dels dos pols (es separen els cromosomes homòlegs entrecreuats)
Els cromosomes de les cèl·lules filles són idèntics (si no hi ha mutació) als de les cèl·lules mare Aproximadament la meitat dels cromosomes de les cèl·lules filles són el producte de la recombinació genètica entre cromàtides de cromosomes homòlegs
La mitosi es dona generalment en les cèl·lules mares de les cèl·lules somàtiques La meiosi tan sols es dóna en les cèl·lules mares dels gàmetes i de les meiòspores

5. Reproducció sexual – asexual.

Avantatges i desavantatges de la reproducció sexual

6. La gametogènesi.